Työn aloittaminen
Tee kirjallinen työsopimus
Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus molempien oikeuksista ja velvollisuuksista eli työehdoista. Työsopimuksella sinä lupaat tehdä sovittua työtä, ja työnantaja lupaa maksaa siitä sovittua palkkaa. Työehtoja ovat esimerkiksi palkat, palkan lisät, työajat, lomat ja oikeus koulutuksiin.
Kun olet saanut työpaikan, tee kirjallinen työsopimus työnantajan kanssa. Suullisesti sovittu sopimus on sitova, mutta jos sinulle tulee työnantajan kanssa ongelmia, kirjallisesta sopimuksesta voi katsoa, mitä työsuhteen alussa sovittiin.
Jos et tee työsopimusta kirjallisesti, työnantajan täytyy silti antaa sinulle kirjallinen selvitys työehdoista. Selvitys täytyy antaa kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhteesi on alkanut. Jos työnantaja ei anna sinulle selvitystä, hän rikkoo työsopimuslakia.
Ennen kuin allekirjoitat työsopimuksen, tarkista, että siihen on kirjoitettu ainakin nämä asiat:
 • Työnantajan nimi.
 • Työntekijän nimi eli sinun nimesi.
 • Päivä, jolloin työ alkaa.
 • Onko työssä koeaika ja kuinka pitkä se on?
  • Koeajan tarkoituksena on antaa sinulle ja työnantajalle aikaa harkita, haluatteko jatkaa työsopimusta. Sen enimmäispituus on yleensä kuusi kuukautta. Koeaikana työntekijä tai työnantaja voi purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa.
 • Onko työ vakituinen (eli toistaiseksi voimassa oleva tai jatkuva) vai määräaikainen vai onko kyseessä työharjoittelu?
  • Jos työsopimus on määräaikainen, sopimuksessa pitää lukea, miksi.
 • Missä työtä tehdään?
 • Mitkä ovat työtehtäväsi?
 • Kuinka paljon työstä maksetaan palkkaa?
 • Päivä, jolloin palkka maksetaan.
 • Työaika eli kuinka monta tuntia töitä tehdään.
  • Kokoaikainen työ tarkoittaa Suomessa työn tekoa yleensä 5 päivänä viikossa ja enintään 8 tuntia päivässä. Jos teet jaksotyötä, työaika vaihtelee. Sen pitää kuitenkin olla alan työehtosopimuksen mukainen. Ylitöistä ja ilta- ja viikonlopputöistä maksetaan Suomessa erillinen korvaus.
  • Jos teet osa-aikaisen työsopimuksen, yritä saada työtunteja riittävästi niin, että saat riittävästi palkkaa. Vähimmäistuntimäärä tarkoittaa, että saat ainakin työsopimuksen lupaaman määrän tunteja. Jos työsopimukseen on kirjoitettu tuntimääräksi esim. 0–20 tuntia viikossa, et ehkä jonain viikkona saa ollenkaan töitä etkä palkkaa.
 • Vuosiloma.
 • Irtisanomisaika: kuinka monta päivää/viikkoa/kuukautta työ jatkuu siitä, kun sinä tai työnantajasi on irtisanonut työsopimuksen?
  • Irtisanomisaika sitoo sekä työnantajaa että työntekijää. Koeajan jälkeen ketään ei voi irtisanoa heti. 
  • Työnantajalla on aina oltava irtisanomiseen asiallinen ja painava syy.
  • Työnantaja ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta ennen kuin se loppuu.
  • Työntekijäkään ei voi irtisanoutua ennen kuin määräaikainen työsopimus loppuu, mutta usein asiasta voidaan sopia neuvottelemalla työnantajan kanssa.
 • Mitä työehtosopimusta työssäsi noudatetaan?
Lue työsopimus tarkasti ennen kuin allekirjoitat sen. Jos et ymmärrä jotain, älä allekirjoita sopimusta. Neuvoa antavat esimerkiksi
Työehtosopimus on eri asia kuin työsopimus
Työehtosopimus eli tes on sopimus alan työehdoista. Työnantajien liitto ja työntekijöiden ammattiliitto neuvottelevat sen keskenään.
Eri aloilla (esim. ravintola-ala, siivousala, rakennusala jne.) on omat työehtosopimukset. Niissä on sovittu alan yleiset työehdot eli säännöt, joiden mukaan työtä voidaan tehdä ja teettää. Työehtosopimus määrää esimerkiksi sen, miten paljon palkkaa työntekijälle on vähintään maksettava ja mikä on työaika kyseisellä alalla. Työehtosopimus solmitaan määräajaksi, yleensä 1–3 vuodeksi.
Julkisella sektorilla – valtiolla, kunnissa ja seurakunnissa – työskentelee myös virkasuhteisia työntekijöitä, joiden palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista sovitaan virkaehtosopimuksissa.
Työsopimukseen kirjoitettujen työehtojen pitää olla työntekijän kannalta vähintään yhtä hyvät kuin työehto- tai virkaehtosopimukseen kirjoitettujen työehtojen. Työsopimuksessa voidaan sopia myös työehto- ja virkaehtosopimusta paremmista työehdoista.
Kun aloitat uudessa työpaikassa, kysy, mitä työehto- tai virkaehtosopimusta siellä noudatetaan. Oman alasi työehto- tai virkaehtosopimuksen saat työpaikalta, oman alasi ammattiliitosta tai Finlexin verkkopalvelusta.
Työlainsäädäntö koskee kaikkia työnantajia
Työn tekemistä ja työn teettämistä säätelevät Suomessa työehtosopimusten lisäksi lait. Ne koskevat kaikkia eri aloja. Työlainsäädäntö määrää, mistä työehtosopimuksissa ja työsopimuksissa voidaan sopia. Palkka ja muut edut eivät saa olla huonompia, kuin mitä laki ja työehtosopimukset sanovat. Jos työnantajasi ei ole velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, hänen täytyy silti noudattaa Suomen lainsäädäntöä.
Koeaika
Uudessa työssä voi olla aluksi koeaika. Työntekijä tai työnantaja voi päättää työsuhteen koeaikana. Työsuhteen päättäminen koeaikana ei saa olla syrjivää tai epäasiallista.
Koeajan enimmäispituus on 6 kuukautta. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin 6 kuukautta.
Työhön perehdyttäminen
Kun aloitat uuden työn, työnantajan täytyy opastaa eli perehdyttää sinut uusiin työtehtäviisi. Näin määrää laki. Perehdytyksen avulla opit tuntemaan työpaikkasi, työtehtävät ja työkaverit.
Sinun täytyy saada tietoa esimerkiksi
 • työstäsi ja työpaikastasi
 • työpaikan pelisäännöistä eli kaikille yhteisistä ohjeista
 • koneiden ja laitteiden käytöstä
 • suojavälineiden (esim. kypärä) käytöstä
 • turvallisesta työn tekemisestä
 • työhön liittyvistä vaaroista ja riskeistä.
Luottamushenkilöt auttavat sinua työhön liittyvissä ongelmissa
Työpaikoissa, joissa on käytössä työehtosopimus, on usein valittu luottamusmies. Vähintään 10 henkilön työpaikalle on valittava työsuojeluvaltuutettu.
Luottamusmies
Työpaikan ammattiliittoon kuuluvat työntekijät voivat valita joukostaan luottamusmiehen, joka edustaa työntekijöitä ja ammattiliittoa työpaikalla.
Luottamusmies valvoo, että työnantaja noudattaa lakeja ja sopimuksia. Jos sinulla on ongelmia työnantajan kanssa, kysy ensimmäiseksi neuvoa luottamusmieheltä. Hän keskustelee työntekijöitä koskevista asioista työnantajan kanssa kaikkien työntekijöiden puolesta.
Luottamusmies myös kertoo sinulle oman alasi ammattiliitosta ja siihen liittymisestä.
Jos työpaikalla ei ole käytössä työehtosopimusta, työntekijät voivat silti valita luottamusvaltuutetun. Työsopimuslaki määrittelee luottamusmiesvaltuutetun oikeudet.
Työsuojeluvaltuutettu
Lain mukaan työpaikalle pitää valita työsuojeluvaltuutettu, jos siellä työskentelee vähintään 10 ihmistä.
Työsuojeluvaltuutettu valvoo työntekijöiden työturvallisuuteen liittyviä asioita ja tuntee niitä koskevat lait. Hän vastaa, jos sinulla on terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
7 syytä kuulua ammattiliittoon
Kun aloitat työt, liity ammattiliittoon. Suomessa suurin osa työntekijöistä kuuluu oman alansa ammattiliittoon. Ammattiliittoon voi liittyä myös jo opiskeluaikana.
1 Ammattiliitto on sinun puolellasi
Se neuvottelee puolestasi palkoista ja muista työehdoista työnantajien liiton kanssa. Näin syntyy työehtosopimus, joka antaa sinulle paremmat työehdot, kuin mitä laki määrää.
2 Luottamushenkilöt neuvovat ja auttavat sinua työpaikalla
Luottamusmies edustaa ammattiliittoa ja valvoo, että työnantaja noudattaa työehtosopimusta. Jos sinulla on työnantajan kanssa ongelmia, voit aina kertoa siitä luottamusmiehelle, joka voi selvittää asian työnantajan kanssa sinun puolestasi.
3 Ammattiliiton työsuhdeneuvonta auttaa sinua, jos sinulla on ongelmia työnantajan kanssa
Voit soittaa liittoosi ja kysyä neuvoa. Tarvittaessa ammattiliiton lakimiehet voivat auttaa sinua ja selvittää riita-asioita työnantajasi kanssa jopa oikeudessa.
4 Ammattiliitot valvovat työntekijöiden etua, kun lakeja säädetään
Ammattiliittojen ansiosta Suomessa työviikko on 5 päivää, työpäivän pituus on korkeintaan 8 tuntia ja työntekijöillä on oikeus lomiin, ylityökorvauksiin ja lomarahoihin.
5 Ammattiliitto tarjoaa koulutusta, tapahtumia ja yhteisön
Saat tietoa ammattiliittojen tarjoamasta koulutuksesta ja tapahtumista esimerkiksi oman ammattiliittosi verkkosivuilta tai some-kanavista.
6 Työttömyysturvasi paranee, jos liityt myös työttömyyskassaan
Kun liityt ammattiliittoon, voit samalla liittyä myös alasi työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi, työttömyyskassa voi maksaa sinulle työttömyyspäivärahaa. Se on yleensä parempi kuin Kelan maksama peruspäiväraha. Jos kuulut vain työttömyyskassaan mutta et ammattiliittoon, voit saada työttömyyskorvausta, mutta kassa ei auta missään työpaikan ongelmissa.
7 Saat etuja ja alennuksia
Ammattiliittojen jäsenet voivat saada alennusta esimerkiksi bensiinistä, vakuutuksista tai hotellien hinnoista. Jotkut ammattiliitot tarjoavat esimerkiksi halpoja lomamökkejä.
Näin liityt ammattiliittoon
1 Jos et tiedä, mikä on oma ammattiliittosi
 • kysy työpaikkasi luottamusmieheltä
 • soita SAK:n palvelunumeroon 0800 179 279
 • tarkista liittosi verkkosivulta www.liitot.fi.
Täytä liittymislomake ammattiliiton verkkosivuilla. Löydät linkit liittymislomakkeisiin osoitteessa www.liitot.fi.
Jos tarvitset apua, työpaikkasi luottamusmies auttaa.
Ammattiliiton jäsenet maksavat liitolle jäsenmaksua. Voit maksaa jäsenmaksut itse tai pyytää työnantajaa maksamaan ne palkastasi.
Ammattiosastot ja henkilöstöyhdistykset
Kun kuulut ammattiliittoon, kuulut yleensä johonkin sen ammattiosastoon tai henkilöstöyhdistykseen. Ammattiosasto tai henkilöstöyhdistys kokoaa yhteen kaikki työpaikalla tai yrityksessä työskentelevät saman ammattiliiton jäsenet. On myös sellaisia ammattiosastoja ja henkilöstöyhdistyksiä, johon kuuluvat kaikki saman alan tai alueen jäsenet, jolloin niihin voi kuulua työntekijöitä usealta eri työpaikalta.
Kun aloitat uudessa työpaikassa, muista nämä asiat
1 Tee kirjallinen työsopimus
Älä allekirjoita sopimusta, jos et ymmärrä sitä, vaan kysy neuvoa.
2 Sinulla on oikeus saada perehdytys eli opastusta työtehtäviin ja työpaikan sääntöihin
Perehdytyksessä sinulle selitetään työtehtäväsi ja opetetaan, miten ne uudessa työpaikassasi tehdään mahdollisimman hyvin ja järkevästi.
3 Kysy työnantajaltasi, mikä työehtosopimus eli tes on käytössä työpaikallasi
Oman alasi työehtosopimuksen saat työpaikalta, ammattiliitosta tai Finlexin verkkopalvelusta. Jos työnantajasi ei ole velvollinen noudattamaan työehtosopimusta, hänen täytyy silti noudattaa lakia. Laki määrää työntekijän yleiset oikeudet ja velvollisuudet.
4 Yritä neuvotella työsopimukseesi vähimmäistuntimäärä
Työnantaja voi tarjota sinulle nollatuntisopimusta, jolloin työsopimuksesi lupaa sinulle vain esimerkiksi 0–20 tuntia työtä viikossa. Jos et saa työtunteja, et saa myöskään palkkaa. Jos työsopimukseen kirjoitetaan vähimmäistuntimääräksi esimerkiksi 15 tuntia viikossa, sinulle on maksettava palkkaa ainakin 15 tunnilta.
5 Aina kun saat palkkaa, sinun täytyy saada palkkalaskelma
Tarkista aina, että palkkasi on maksettu oikein.
6 Säilytä työvuorolistat
Jos teet töitä työvuorolistan mukaan, ota niistä aina vaikka valokuva. Silloin tiedät, minkä verran töitä olet tehnyt ja milloin, eli minkä verran sinun kuuluu saada palkkaa.
7 Kun työsuhteesi ja työsopimuksesi loppuvat, tarkista, että saat lomakorvauksen
Jos et ole käyttänyt kaikkia lomapäiviäsi työsuhteen aikana, sinulle täytyy maksaa lomakorvaus. Lomakorvauksen määrän näet palkkalaskelmastasi.
8 Kun työsuhteesi loppuu, pyydä aina työnantajalta työtodistus
Kun haet uutta työpaikkaa, voit työhaastattelussa näyttää todistukset.
9 Tutustu työpaikkasi luottamusmieheen ja työsuojeluvaltuutettuun
Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu neuvottelevat asioista työnantajan kanssa kaikkien työntekijöiden puolesta. Luottamusmies voi auttaa, jos sinulla on ongelmia työnantajan kanssa.
10 Liity ammattiliittoon
Ammattiliitto on järjestö, johon kuuluu saman alan työntekijöitä. Ammattiliitto sopii työnantajien kanssa työehdot. Kysy ammattiliitosta ja siihen liittymisestä työpaikkasi luottamusmieheltä tai SAK:n työsuhdeneuvonnasta.

Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.