När en anställning upphör
När en anställning upphör
Om arbetsgivaren säger upp dig
När arbetsgivaren säger upp arbetstagarens anställning, betyder det att du slutar arbeta hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren säger alltså upp arbetsavtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan säga upp en fast anställning, alltså ett arbetsavtal som gäller tills vidare, men inte en visstidsanställning.
Din arbetsgivare kan säga upp dig bara om det finns ett sakligt och vägande skäl. Din arbetsgivare måste alltid motivera uppsägningen eller tala om för dig varför du sägs upp.
Orsaken till uppsägningen kan vara
 • att företagets produkter och tjänster inte har tillräckligt med köpare
 • att företagets ekonomiska situation är dålig
 • en orsak som beror på dig själv, till exempel att du hela tiden kommer för sent eller att du har gjort ditt arbete dåligt. Innan du sägs upp måste arbetsgivaren ge dig en varning och en chans att förbättra ditt beteende.
Orsaken till att du sägs upp kan inte vara
 • att du väntar barn eller tar ut familjeledighet
 • att du är sjuk, har en funktionsnedsättning eller har råkat ut för ett olycksfall, om inte din arbetsförmåga minskar väsentligt och långvarigt på grund av det
 • att du deltar i en arbetskonflikt
 • en politisk, religiös eller annan åsikt eller att du deltar i samhällelig verksamhet
 • att du anlitar rättsskyddsmedel.
Du kan be din arbetsgivare ge dig ett skriftligt meddelande om den dag då arbetsavtalet upphör och orsaken till att du har sagts upp. Arbetsgivaren måste då ge dig meddelandet så snart som möjligt.
Din anställning slutar inte genast när arbetsgivaren har gett dig ett meddelande om uppsägning, utan jobbet fortsätter under uppsägningstiden. Om du har sagts upp på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl, alltså för att företagets produkter och tjänster inte har tillräckligt med köpare eller för att företagets ekonomiska situation är dålig, har du rätt till avlönad ledighet för att söka jobb eller utarbeta en sysselsättningsplan. Ledigheten är 5–20 dagar beroende på hur lång uppsägningstiden är. Meddela arbetsgivaren om ledigheten så snart du kan.
Om du har varit anställd i minst fem år hos samma arbetsgivare och arbetsgivaren har minst 30 anställda, har du rätt till företagshälsovård och sysselsättningsfrämjande utbildning som arbetsgivaren betalar under sex månader från och med början av arbetslösheten.
Skriv inte under några papper som har med din uppsägning att göra om du inte förstår dem.
Om du är oenig om uppsägningen med din arbetsgivare, kan du kontakta förtroendemannen på arbetsplatsen eller ditt fackförbund. Du kan också kontakta FFC:s rådgivning om spelreglerna i arbetslivet.
Skyldighet att återanställa
Om du har blivit uppsagd på grund av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl (alltså för att företagets produkter och tjänster inte har tillräckligt med köpare eller för att företagets ekonomiska situation är dålig), kan arbetsgivaren ha en skyldighet att erbjuda dig arbete senare. Det kallas skyldighet att återanställa och gäller 4 månader från det att din anställning upphör, om arbetsgivaren behöver en arbetstagare för samma eller motsvarande uppgifter som du hade innan du blev uppsagd. Om din anställning har pågått utan avbrott minst 12 år innan du sägs upp, är tiden för skyldigheten att återställa 6 månader från det att din anställning upphör.
Om du själv vill säga upp dig
Du kan säga upp dig genom att meddela din arbetsgivare. Kom ihåg att om du säger upp dig utan giltig orsak får du ingen arbetslöshetsförmån i början av arbetslösheten, utan först efter en karenstid.
Om du vill avsluta din fasta anställning, måste du säga upp ditt arbetsavtal som gäller tills vidare. Ge ett skriftligt meddelande om att du säger upp dig till din arbetsgivare personligen. Om det inte är möjligt att ge meddelandet personligen kan du skicka meddelandet om uppsägning till din arbetsgivare med brev eller e-post.
Du behöver inte berätta varför du säger upp dig.
Du kan inte sluta jobba genast efter att du har sagt upp dig, utan arbetet fortsätter under uppsägningstiden.
Uppsägningstider
Uppsägningstiden börjar efter att du eller arbetsgivaren har sagt upp anställningen. Uppsägningstidens längd fastställs i lagen. I vissa situationer kan uppsägningstiden också fastställas i kollektivavtalet eller arbetsavtalet.
Din anställning slutar först efter uppsägningstiden. Under uppsägningstiden jobbar du som normalt och du får normal lön för tiden.
Uppsägningstider enligt lagen
Om din arbetsgivare säger upp din anställning är uppsägningstiden
 • 14 dagar om du har varit anställd i mindre än eller exakt ett år
 • 1 månad om du har varit anställd i 1–4 år
 • 2 månader om du har varit anställd i 4–8 år
 • 4 månader om du har varit anställd i 8–12 år
 • 6 månader om du har varit anställd i över 12 år.
Om du säger upp din anställning är uppsägningstiden
 • 14 dagar om du har varit anställd i mindre än eller exakt 5 år
 • 1 månad om du har varit anställd i över 5 år.
Hävning av anställning under prövotiden
Under prövotiden slutar arbetet genast om din arbetsgivare eller du vill det. En anställning får inte hävas under prövotiden på diskriminerande eller osakliga grunder.
Att avsluta en visstidsanställning
En visstidsanställning, alltså en tidsbunden anställning, tar slut på den dag ni har kommit överens om i ditt arbetsavtal. En visstidsanställning kan inte sägas upp om ni inte särskilt har kommit överens om det i arbetsavtalet. Du kan alltså inte sluta jobba så länge arbetsavtalet gäller.
Arbetsgivaren kan inte heller säga upp dig medan arbetsavtalet gäller. Om du vill säga upp din visstidsanställning innan avtalet upphör, men ni inte har skrivit in i arbetsavtalet att anställningen kan sägas upp, kan du ändå försöka komma överens om saken med din arbetsgivare. Det är möjligt att arbetsgivaren låter dig säga upp avtalet i förtid.
Hävning av arbetsavtal
Hävning av arbetsavtal betyder att din anställning slutar genast. Då har du ingen uppsägningstid. Under prövotiden kan arbetsavtalet hävas genast. Annars får ett arbetsavtal hävas bara av mycket vägande skäl.
Arbetsgivaren kan ha ett vägande skäl att häva ditt arbetsavtal om du allvarligt försummar dina skyldigheter eller bryter mot regler, till exempel om du stjäl på arbetsplatsen eller kommer full till jobbet.
Arbetstagaren kan ha ett vägande skäl att häva arbetsavtalet om arbetsgivaren allvarligt försummar sina skyldigheter eller bryter mot regler, till exempel om arbetsgivaren inte betalar lön eller inte sköter arbetarskyddet.
Arbetsgivarens konkurs
Konkurs betyder att företagets pengar är slut och att företaget därför måste sluta med sin verksamhet. Då tar ditt arbete slut och du kanske inte får din sista lön. Om arbetsgivaren inte kan betala lön för ditt arbete, får du lönen ur lönegarantin.
Använd en blankett för att ansöka om lönegaranti. Blanketten får du från
Kom ihåg att ansöka om lönegaranti inom tre månader från den dag då ditt arbete tar slut.
Arbetsintyg
När du slutar jobba hos en arbetsgivare har du rätt att få ett arbetsintyg. I arbetsintyget står det hur länge du har jobbat och vad du har gjort.
Du kan också begära att arbetsgivaren ska skriva en bedömning av dina färdigheter och varför anställningen avslutades. Din arbetsgivare får inte skriva dessa uppgifter i intyget om du inte ber om det.
Du har nytta av arbetsintyget när du söker nytt jobb, för i samband med anställningsintervjun är intyget ett bevis på din arbetserfarenhet. Arbetsintyget är också viktigt om du blir arbetslös och ansöker om arbetslöshetsförmån.
Om du glömmer att be om ett arbetsintyg genast, kan du göra det senare. Din arbetsgivare måste ge dig ett arbetsintyg i tio år efter att du har slutat jobba där.
Arbetslöshet
Gör så här när ditt jobb tar slut eller när du permitteras eller blir arbetslös:
 • Anmäl dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) via Mina e-tjänster senast den första dagen du är permitterad eller arbetslös. Fyll i anmälningsblanketten omsorgsfullt.
 • Om du inte kan använda e-tjänsten, kan du fylla i blanketten på arbets- och näringsbyrån eller ringa arbets- och näringsbyråns telefontjänst (tfn 0295 025 500, må–fr kl. 9.00–16.15).
 • Om du får besked om att du ska utvärdera ditt servicebehov, gör det inom två vardagar så att inte din jobbsökning upphör.
 • Om du får besked om att du ska göra en sysselsättningsplan, gör det inom sju vardagar så att inte din jobbsökning upphör.
 • Ansök om arbetslöshetsförmån elektroniskt via din arbetslöshetskassa eller FPA.
 • Kom ihåg att se till att din jobbsökning är i kraft på arbets- och näringsbyrån under hela din arbetslöshet.
Se Arbetslöshetskassornas samorganisations film om vad du ska göra om du blir permitterad eller uppsagd (på finska):
Om ditt jobb tar slut och du blir arbetslös har du rätt till utkomstskydd för arbetslösa, alltså arbetslöshetsförmån. Det betyder att du får ekonomiskt stöd när du är arbetslös. Du kan få arbetslöshetsförmån också om du blir permitterad.
Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd är olika former av utkomstskydd för arbetslösa.
Du kan ansöka om arbetslöshetsförmån via din arbetslöshetskassa eller FPA om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa. När du blir medlem i ett fackförbund kan du samtidigt bli medlem i arbetslöshetskassan i din bransch. Arbetslöshetskassan betalar en inkomstrelaterad dagpenning om du uppfyller villkoren för dagpenning, bland annat arbetsvillkoret. Den inkomstrelaterade dagpenningen är större än FPA:s grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd för arbetslösa.
Läs mer om villkoren för dagpenning och längden på förmånen:
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Du är skyldig att aktivt söka jobb när du får arbetslöshetsförmån. Du kan förlora förmånen för en viss tid om
 • arbets- och näringsbyrån erbjuder dig ett jobb och du vägrar att söka jobbet utan en bra orsak
 • du vägrar utbildning som arbets- och näringsbyrån erbjuder dig utan en bra orsak.
Om du har avlönat arbete under arbetslösheten, meddela det till din arbetslöshetskassa eller FPA, alltså den som betalar din arbetslöshetsförmån. Lönen som du får för arbetet påverkar arbetslöshetsförmånen som betalas ut.
Läs mer:
Webbplatsen för din arbetslöshetskassa
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Folkpensionsanstalten (FPA)
Är du under 25 år och arbetslös?
Om du är 18–24 år och arbetslös kan du få arbetslöshetsförmåner bara om
 • du har yrkesutbildning och
 • du inte har vägrat ta emot jobb eller studier som du har blivit erbjuden.
Om du inte har yrkesutbildning måste du söka till utbildning som börjar på hösten vid ett yrkesinstitut, ett universitet eller en yrkeshögskola senast 31.8. Du måste söka till minst två studieplatser. Du kan också söka till ett gymnasium om du bara har gått ut grundskolan.
Om du inte söker eller inte börjar på en utbildning får du inte arbetslöshetsförmån. Du kan få arbetslöshetsförmån bara om du under sammanlagt 21 veckor (ungefär fem månader)
 • har jobbat eller varit företagare
 • har studerat eller
 • har deltagit i arbets- och näringsbyråns tjänster.
Är du invandrare och arbetslös?
Om du säger upp din anställning kan din uppehållsrätt i Finland upphöra om du inte har ett nytt jobb eller annan grund för att stanna kvar i Finland. Vanligtvis får du skaffa ett nytt jobb bara inom samma bransch. Om du byter bransch måste du ansöka om nytt uppehållstillstånd.
Ett av villkoren för utkomstskydd för arbetslösa är att du bor i Finland och har annat än ett tillfälligt uppehållstillstånd. Det finns också andra villkor. Ta reda på vilka rättigheter du har genom att fråga din arbetslöshetskassa eller FPA.
Mer om utkomstskyddet för invandrare: 
Jobbmarknad.fi (på svenska)
Jobmarket.fi (på engelska) 

Inställningar för kakor

Nödvändiga kakor

De här kakorna är nödvändiga för att tekniken på webbplatsen ska fungera, och det går inte att koppla bort dem. De funktionella kakorna är relevanta för att du till exempel ska kunna surfa på vår webbplats och för att egenskaperna på webbplatsen ska kunna användas.

Analyskakor

De här kakorna samlar endast in anonym information om hur webbplatsen används. Med hjälp av analyskakorna kan vi mäta och analysera hur vår webbplats fungerar. Vi använder de här kakorna till exempel för att veta vilket innehåll på vår webbplats som är populärt och för att försäkra oss om att besökarna hittar innehåll som är relevant för dem. All insamlad information är statistiskt material, och det går inte att identifiera personer utifrån informationen. Du kan ändå koppla bort användningen av de här kakorna när som helst.

Riktade kakor och reklamkakor

Vi kan använda de här kakorna till exempel för att göra den reklam som riktas till dig exaktare och intressantare. Kakorna kan också användas för att anpassa innehållet på vår webbplats så att det är mer intressant för dig. Insamlingen av information grundar sig på identifieringen av din webbläsare eller enhet. Om du vill kan du när som helst stänga av användningen av de här kakorna.